suceava


prima pagina

 

"Voluntari fără frontiere", în Suceava, Cernăuţi şi la Bălţi

 

SUSTENABILITATE

 

Informing the children and youngsters from boarder regions about the importance of volunteering, recruiting the volunteers , developing social and personal skills and civic responsabilities in order to actively involve them in social life; all of these objectives were achieved after the project’s end by all the following means :
Section 2.1.
● We organized and implemented annual information campaigns together with the Police Department from both Suceava and Chernvitsi Region. We implemented these campaigns in 3 schools (Suceava : School no. 3, Petru Rareș National College, School no. 9 Ion Creangă; and Chernvitsi : Schhol no. 13, Gymnasium no. 6 and School no. 17) , in each of the two regions each year at the end of the school year 2013-2014-2015-2016-2017, between May and September. The campaign’s main themes were : addressing vulnerable groups, drug trafficking and human consumption.
● We distributed flyers to the community with anti-drug and anti-consumer messages (each year after the end of the project - 2000 flyers per annual campaign.) (2013-2014-2015-2016-2017).
● We implemented another annual project : Alive Parks – Anti-Drug Carriage.

Section 2.2. – Financial sustainability
● We organized meetings and sessions with volunteers and new volunteer recruitment campaigns - the volunteer network raised awareness among vulnerable groups exposed to human trafficking and drug trafficking, organized crime, illegal migration and cross-border delinquency. Meetings took place at the headquarters of our organizations twice a year (2013-2014-2015-2016-2017)
● The bilingual website (with information in both Romanian and Ukrainian) helps the local community and the JTS to be informed and informed about the main theme of the project as well as the future projects we can organize on the same topics
● The magazine Volunteers without frontiers has been published in a paper format since the project’s end (until now we published 200 editions, every year, and, also, the information provided by the magazine is also available on the website).
● Taking into account the fact that we managed to conduct information campaigns in 6 different schools, together with the Police Departments (both in Romania and Ukraine); we managed to obtain local authorization for being able to distribute informational flyers on the streets of the community; and we managed to create and implement at least two spin-off projects close to this topic (please see further details above). We have signed at least 6 partnerships, with different institutions, as follows : with the Police Department, with Youth and Sport Direction, with BNS, with ANA (Anti-Drug Association), and with DGAPSC (Direction of Social Assistance and Child Protective Services).

Section 2.3. – Institution Sustainability
We have made the following innitiatives on combating organized crime networks, traficcking in human beings and drugs and human drug use :
● We have succeded in creating and implementing a spin-off project, called Alive Parks – Anti-Drug Carriage, which is organized annually in three different locations in Suceava : in the center of the city and in two neighborhoods : Burdujeni and Ițcani.
● Also, with the involvement of the same volunteers previously involved both in Volunteers without Frontiers and Alive Parks – Anti-Drug Carriage projects, we managed to organize entertainment and cultural activities in the summer of 2017, as part of a new project called Summer Culture. All local artists who played on stage during the days of implementing this project sent a strong message against drug use, to both local community and youth.
● All the above-mentioned initiatives were projects that we managed to organize and implement, using as well as our own funding, but also with the financial support of the local public administration

 

Шановний пан. Кокирле! Нижче ми надаємо інформацію, яку ви забажали, сподіваючись, що нам вдалося скоригувати виправлені вами проблеми. Дякую за співпрацю. Інформування дітей та підлітків із регіонів прикордонників про важливість волонтерської діяльності, залучення волонтерів, розвиток соціальних та особистих навичок та громадянської відповідальності з метою їх активного залучення в соціальне життя; всі ці цілі були досягнуті після завершення проекту усіма наступними засобами:

Розділ 2.1.
● Ми організували та провели щорічні інформаційні кампанії разом із відділом поліції як з Сучави, так і з Чернівецької області. Ми здійснили ці кампанії у 3 школах (Сучава: Школа № 3, Національний коледж Петру Ререш, Школа № 9 Іон Крянге та Чернівці: Школа № 13, Гімназія № 6 та Школа № 17), у кожній із цих регіонів щороку наприкінці навчального року 2013-2014-2015-2016-2017, з травня по вересень. Головними темами кампанії були: вразливі групи, торгівля наркотиками та торгівля людьми.
● Ми розповсюдили листівки до спільноти з повідомленнями про боротьбу з наркотиками та проти споживання (кожен рік після закінчення проекту - 2000 флаєрів на щорічну кампанію) (2013-2014-2015-2016-2017).
● Ми реалізували ще один річний проект: Alive Parks - Anti-Drug Carriage.

Розділ 2.2. - Фінансова стійкість
● Ми організували зустрічі та засідання з добровольцями та нові кампанії з підбору персоналу для добровольців - волонтерська мережа підвищила обізнаність серед уразливих груп, які зазнають торгівлю людьми та наркотрафік, організовану злочинність, нелегальну міграцію та транскордонні правопорушення. Зустрічі відбувались у штаб-квартирі наших організацій два рази на рік (2013-2014-2015-2016-2017).

● Двомовний веб-сайт (з інформацією як румунською, так і українською) допомагає місцевій громаді та СТС інформувати про головну тему проекту, а також про майбутні проекти, які ми можемо організувати за тими ж темами.
● Журнал "Добровольці без кордонів" був опублікований у паперовому вигляді з моменту закінчення проекту (до цього часу ми опублікували 200 випусків щороку, а також інформація, надана журналом, також доступна на сайті).
● Враховуючи той факт, що нам вдалося провести інформаційні кампанії в 6 різних школах разом з відділами поліції (як в Румунії, так і в Україні); нам вдалося отримати місцевий дозвіл на можливість розповсюдження інформаційних листів на вулиці громади; і нам вдалося створити та реалізувати щонайменше два відокремлені проекти, близькі до цієї теми (будь ласка, перегляньте детальнішу інформацію вище). Ми підписали принаймні 6 партнерських відносин з різними установами: з Департаментом поліції, з керівництвом молоді та спорту, з BNS, з АНА (Асоціація проти наркотиків), а також з DGAPSC (Напрям соціальної допомоги та захисту дітей )

Розділ 2.3. - інституція сталого розвитку
Ми розробили наступні ідеї щодо боротьби з мережами організованої злочинності, торгівлю людьми та наркотиків та наркоманів:
● Ми домоглися успіху у створенні та реалізації проекту, що називається Alive Parks - Anti-Drug Carriage, який щорічно організовується в трьох різних місцях у Сучаві: у центрі міста та в двох районах: Бурдужень та Іцкань.
● Також за участі тих самих волонтерів, які раніше брали участь як у Проекті «Волонтери без кордонів», так і в вуличних акціях - проектах проти наркотиків, нам вдалося організувати розважальні та культурні заходи влітку 2017 р. у
рамках нового проекту "Літня культура" . Усі місцеві артисти, які грали на сцені під час реалізації цього проекту, надали сильне послання щодо вживання наркотиків як місцевому співтовариству, так і молоді.
● Усі вищезгадані ініціативи - це проекти, які нам вдалося організувати та впровадити, використовуючи як власне фінансування, так і фінансову підтримку місцевої державної адміністрації.

,

 

PROIECT- VOLUNTARI FARA FRONTIERE
ACTIVITATI

1. Organizarea de reuniuni ale personalului de punere in aplicare
-Martie, Septembrie, Ianuarie-
Sedinte
• Prima şedinţa a Comitetului de conducere a proiectului organizate in luna Martie
- Constituirea echipei de implementare formata din PP, P1 si P2
- Conferinta de presa si comunicat de presa de lansare proiect
- raport intermediar de evaluare specifica
- raport de audit financiar intermediar partener;raport intermediar proiect
• A doua şedinţa a Comitetului de conducere organizatea in luna Sptembrie
- comunicat de presa privind manifestarea cultural-artistica din Vaculesti
- materiale vizibilitate diseminate
- raport de audit financiar intermediar partener;raport intermediar proiect
• A treia sedinta a Comitetului de conducere a proiectului in luna Ianuarie
-comunicat de presa privind manifestarea cultural-artistica din Vaculesti
-materiale vizibilitate disseminate;actualizarea pag web ;
- conferinta de presa comunicat de presa finalizare proiect; raport final de evaluare specifica;raport de audit final partener;rap. final proiect

2. Alegerea echipei de proiect si stabilirea responsabilitatilor membrilor
-Martie-

• Echipa de proiect va fi constituită ţinând cont de experienţa şi pregătirea persoanelor propuse în activităţi specifice implementării proiectelor şi de valoarea adăugată pe care membrii acesteia o pot aduce.
• Echipa de proiect va studia proiectul astfel incit sa fie cit mai clare si explicite toate activităţile si termenii ce urmează a fi îndeplinite .
• Aplicantul principal precum şi partenerii români şi ucrainieni se vor înâlni şi vor stabili de comun acord principii şi reguli de organizare a activităţilor proiectului , se vor stabili pentru fiecare membru al echipei atribuţiuni şi sarcini concrete.
Monitorizare şi evaluare
Managementul de proiect
Vizibilitatea- rezultatele proiectului vor fi vizibile în 3 ONG-uri, 3 judeţe şi 3 tări. Se vor organiza 5 conferinte de presa, cate una in cele 3 zone transfrontaliere si una la lansare si final, pentru prezentarea proiectului, a activitatilor de realizare a acestuia, a rezultatelor preconizate si a programului de finantare care l-a sustinut
Echipa de proiect va fi constituita din 7 membri: Manager proiect 75%* norma, Asistent proiect -Ro 50% norma, Responsabil financiar-Ro, 50% norma, Asistent proiect-partener 1-Ua 50% norma, Contabil -partener 1 Ua 50%norma, Asistent proiect 2 -partener 2-Md 50% norma, Contabil -partener 2 Md- 50%norma

 

3. Campanii de infromare in scoli si licee din Suceava, Cernauti si Balti.
-Aprilie, Mai-

• cel putin 3000 de copii si tineri (12-19 ani) din zona transfrontaliera: 1400 Suceava, 800 Cernauti, si 800 Balti informati cu privire
1. importanţei voluntariatului în dezvoltarea lor profesională şi personală,
2. prevenirea grupurilor vulnerabile privind pericolul traficului de droguri, de persoane si crima organizata
3. pentru prevenirea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere;

• unitatile de invatamant (24 scoli,19 licee, 3 universitati) -Suceava: 10 scoli, 9 licee, 1 universitate; Cernauti: 8 scoli, 6 licee 1 universitate ; Balti : 6 scoli, 4 licee, 1 universitate ,de unde provin voluntarii ce vor participa la programul de instruire.

 

4. Distribuirea chestionarelor cu privire la participarea la cursul de formare
-Aprilie, Mai-
• Numar : 300
• 3 teme:
a)voluntar-voluntariat;
b)pericolul traficului de droguri, de persoane si crima organizata;
c) prevenirea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere
• Aceasta are scopul de a atrage de voluntari din randul copiilor si tinerilor din Suceava, Cernauti si Balti si motivarea lor pentru a-i ajuta sa-si dezvolte abilitati personale in ceea ce
• priveste implicarea lor in activitatile comunitatii precum si informarea copiilor si tinerilor privind importanta implicarii lor in activitati de prevenire a grupurilor vulnerabile privind pericolul traficului de droguri, de persoane si crima organizata si in activitati de prevenire a
• migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere.

 

5. Selectarea copiilor si tinerilor care vor participa la cursuri de formare
( Suceava, Cernauti si Balti)
-Iunie-

• 60 de copii si tineri din scolile si liceele din zona transfrontaliera Suceava (Romania) , Cernauti(Ucraina) si Balti (Republica Moldova) (40 copii si tineri din Suceava , 10 copii si tineri din Cernauti si 10 copii si tineri din Balti) instruiti in activitati de voluntariat , combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere;
• Instrirea va urmari dezvoltarea aptitudinilor , abilitatilor si responsabilitatii sociale si civice a acestui NUCLEU de VOLUNTARI FARA FRONTIERE pentru implicarea activa a acestora in viata comunitatii din zona transfrontaliera Suceava- Cernauti- Balti;

 

6. Pregatirea si desfasurarea de cursuri de formare de voluntariat
-Iulie, August-

• O sesiune de instruire pentru instruirea/formarea nucleului de 60 de voluntari (40 din Suceava, 10 din Cernauti,10 din Balti) pe 3 module
1) "Voluntariat. Legislatie in vigoare. Formarea de voluntari",
2)"Combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata",
3)"Combaterea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere".
Sesiunea de instruire va fi sprijinita de cei 3 asociati Asociat
1- Inspectoratul Judetean de Politie Suceava; Asociat
2- Inspectoratul de Militie Cernauti; Asociat
3- Primaria Balti, prin prezentare de date , statistici, informatii, prezentari
• Training: 3 module -2 zile fiecare modul , 6 ore/zi
Modul 1:" Voluntariat. Legislatie in vigoare. Formarea de voluntari"
Modul 2:" Combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata"
Modul 3 :" Combaterea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere"
Produse
-3 suporturi de instruire(ro-ua-en) tiparite in 60 exemplare
-60 Diplome de participare
- 60 chestionare de feed-back al programului de instruire
-Crearea unui nucleu de 60 de tineri-voluntari care vor avea rol în proiect şi după încheierea acestuia

7. Pregatirea caravanei din Suceava
-Septembrie-

- 3 locatii centrale in localitatile de desfasurare (amplasare cort caravana) –modalitate de mediatizare a informatiilor despre voluntariat, combatere crima organizata transfrontaliera, preventia grupurilor vulnerabile
• Pentru deplasarea echipei de proiect si a voluntarilor pentru realizarea celor 3 caravane este necesara achizitionarea unui minibus, care va fi inscriptionat cu un mash publicitar trilingv, ro-ua-en: "Caravana de informare privind voluntariatul, combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere". Cu ajutorul acestui minibus achizitionat se vor transporta si toate materialele publicitare, precum si toate dotarile realizarii in bune conditii a celor 3 caravane de informare. La acest minibus va fi atasat o remorca, care va fi inchiriata pentru toata perioada derularii celor 3 caravane si care va fi inscriptionata cu un mash publicitar cu mesajul trilingv "Caravana de informare privind voluntariatul, combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere". Acesta va fi dotat cu portavoce pentru a putea face cat mai vizibil audio mesajul caravanei.

8. Desfasurarea Caravanei de informare din Suceava
-Septembrie-

●Sporirea cunoştiinţelor tuturor participantilor la caravanele de informare, despre combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata, a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere
- min. 2000 de chestionare de feed-back completate din partea participantilor/ auditorilor/ intervievatilor.
- Durata: 3 zile .
- Grup tinta: 1200 Suceava.
- Se vor distribui materiale promotionale pentru larga informare a copiilor si tinerilor din scoli si licee cu permisiunea şi cu sprijinul cadrelor didactice.
- Amenajarea in centrul orasului, cu avizul autoritatilor locale, a unui spatiu special amenajat – cort special dotat cu mese, scaune, urna pentru mesaje. Minibusul va fi inscriptionat cu autocolant publicitar- "Caravana de informare privind voluntariatul, combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere" ". Prin intermediul minibusului inscriptionat cu mesajul publicitar al caravanei si a remorcii dotate cu portavoce se va face reclama si publicitate evenimentului.
- Caravana se va derula in 10 scoli si 9 licee din Suceava, precum si in Universitatea din Suceava invitand elevii, studentii si cadrele didactice in aulele scolilor si in perimetrul de desfasurare a "careurilor" scolare.
Programul estimat al derulării activităţilor caravanei de informare in Suceava se prezintă astfel:
- Ziua 1. Tema 1. "Notiuni generale despre voluntariat si job-ul de voluntar"
- Ziua 2. Tema 2 "Informatii despre activitatile privind combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata"
- Ziua 3. Tema 3 "Informatii despre activitatile privind combaterea migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere
Prezentarea acestor 3 teme se va face de catre echipa de proiect si elevii-voluntari.

9. Pregatirea caravanei din Cernauti
-Octombrie-

• Membrii echipei de proiect si tinerii-voluntari ajutati de catre Inspectoratul Scolar Regional Cernauti, de cadrele didactice din scolile si liceele din Cernauti vor informa prin afişe, pliante şi fluturaşi în clasele de elevi si la panourile scolare cu permisiunea şi cu sprijinul cadrelor didactice, desfasurarea caravanei in Cernauti
• Durata: 3 zile
• Amenajarea in centrul orasului, cu avizul autoritatilor locale, a unui spatiu special amenajat – cort special dotat cu mese, scaune, urna pentru mesaje.
• Inchirierea unui panou publicitar.pe care va fi postat un mash publicitar- "Caravana de informare privind voluntariatul, combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere".
• Prin intermediul minibusului inscriptionat cu mesajul publicitar al caravanei si a remorcii dotate cu portavoce se va face reclama si publicitate evenimentului.

10. Desfasurarea caravanei din Cernauti
-Octombrie-

• Caravana se va derula 8 scoli si 6 licee precum si in universitatea din Cernauti, invitand elevii, studentii si cadrele didactice in aulele scolilor si in perimetrul de desfasurare a "careurilor" scolare,
• In acelasi timp, in intervalul celor 3 zile se va desfasura caravana de informare in centrul orasului, intr-un spatiu special amenajat – cort special dotat cu mese, scaune, urna pentru mesajele privind feed-bakul participantilor din Cernauti pentru aceasta actiune de informare.
• Grup tinta in Cernauti- aproximativ 1000 persoane.
Echipa de proiect va evalua evenimentul pe bază de chestionare de feed back prin care se vor culege opiniile şi impresiile participanţilor (elevi şi alţii) precum si pe baza rapoartelor de eveniment intocmite de echipa tehnica de proiect.

11. Pregatirea caravanei de la Balti
-Noiembrie-
• Membrii echipei de proiect si tinerii-voluntari ajutati de catre Inspectoratul Scolar Raional Balti, de cadrele didactice din scolile si liceele din Balti vor informa prin afişe, pliante şi fluturaşi în clasele de elevi si la panourile scolare cu permisiunea şi cu sprijinul cadrelor didactice, desfasurarea caravanei in orasul Balti
• Durata:3 zile
• .Amenajarea in centrul orasului, cu avizul autoritatilor locale, a unui spatiu special amenajat – cort special dotat cu mese, scaune, urna pentru mesaje.
• Inchirierea unei panou publicitar pe care va fi postat un mash publicitar- "Caravana de informare privind voluntariatul, combaterea traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere".
• Prin intermediul minibusului inscriptionat cu mesajul publicitar al caravanei si a remorcii dotate cu portavoce se va face reclama si publicitate evenimentului.

12. Desfasurarea caravanei de la Balti
-Noiembrie-

• Caravana se va derula 6 scoli si 4.licee din orasul Balti, precum si in universitatea din Balti invitand elevii, studentii si cadrele didactice in aulele scolilor si in perimetrul de desfasurare a "careurilor" scolare,
• Tot in cele 3 zile se va desfasura caravana de informare in centrul orasului, intr-un spatiu special amenajat – cort special dotat cu mese, scaune, urna pentru mesajele privind feed-bakul participantilor din Balti pentru aceasta actiune de informare.
• Grup tinta in Balti- aproximativ 800persoane.
Echipa de proiect va evalua evenimentul pe bază de chestionare de feed back prin care se vor culege opiniile şi impresiile participanţilor (elevi şi alţii) precum si pe baza rapoartelor de eveniment intocmite de echipa tehnica de proiect.

13. Organizarea workshop-ului si dezvoltarii retelelor de voluntariat din Suceava
-Decembrie-

Scop:
- Dezbaterea problemelor specifice cu care se confrunta dezvoltarea activitatilor de voluntariat si cunoasterea/implicarea copiilor si tinerilor din regiunea vizata a acestei problematici;
- Identificarea unei strategii pentru dezvoltarea pe viitor a activitatilor de voluntariat pe tema combaterii traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere;

• Durata 1 zi
• La aceasta intalnire vor participa aproximativ de 60 de persoane:
- cadre didactice din scolile si liceele din Suceava
- copii si tineri, tineri-voluntari nou formati din Suceava
- reprezentati de marca ai sectorului de afaceri din Suceava;
- reprezentanti ai autoritatilor locale din Suceava;
- echipa tehnica si administrativa de proiect;
• Moderatorii discutiei vor fi membrii echipei de proiect .
• Locatia evenimentului va fi aleasa astfel incat sa permita desfasurarea in bune conditii a evenimentului.
• Actiunile specifice pentru desfasurarea acestei activitati sunt:
- pregatirea evenimentului : agenda de lucru, prezentari powerpoint etc.
- desfasurarea efectiva a evenimentelor;
- incheierea contractelor de voluntariat
- evaluarea evenimentului – evaluarea se va face pe baza unui chestionar de
evaluare(feed-back)pe care participantii il vor completa, precum si pe baza rapoartelor de eveniment intocmite de echipa tehnica de proiect.
- diseminarea de materiale informative si de promovare;

14. Organizarea workshop-ului si dezvoltarii retelelor de voluntariat din Cernauti
-Ianuarie-

• Durata 1 zi
• La intalniri: 40 de personae din Cernauti
• Punerea bazelor unei colaborari viitoare intre participantii la aceasta sesiune : Drept rezultat preconizat urmare a acestei activitati : parteneriat viabil intre voluntari si oameni de afaceri , prin incheierea a cel putin 6 acorduri de parteneriat in sprijinirea unor actiuni viitoare in domeniul social.
• Membrii echipei de proiect si tinerii-voluntari vor invita pe baza de invitatii scrise participantii la cele 3 workshopuri, vor distribui si afisa materiale informative si de promovare a evenimentului
• Locatiile evenimentelor vor fi alese astfel incat sa permita desfasurarea in bune conditii a evenimentelor.

15. Organizarea worshop-ului si dezvoltarii retelelor de voluntariat in Balti
-Februarie-
• Durata 1 zi
La intalniri: 40 de persone din Balti
• Punerea bazelor unei colaborari viitoare intre participantii la aceasta sesiune : Drept rezultat preconizat urmare a acestei activitati : parteneriat viabil intre voluntari si oameni de afaceri , prin incheierea a cel putin 6 acorduri de parteneriat in sprijinirea unor actiuni viitoare in domeniul social.
• Membrii echipei de proiect si tinerii-voluntari vor invita pe baza de invitatii scrise participantii la cele 3 workshopuri, vor distribui si afisa materiale informative si de promovare a evenimentului
• Locatiile evenimentelor vor fi alese astfel incat sa permita desfasurarea in bune conditii a evenimentelor.

16. Dezvoltare, promovare, diseminare a rezultatelor activitatii transfrontaliere
-Martie, Aprilie-

• revista trilingva"Voluntari fara frontiere", revista care se va publica semestrial.
• 600 exemplare
• rezultat practic al caravanelor si a workhopurilor; mediatizarea si diseminarea acesteia in scoli si licee si in cadrul conferintei finale
• Editarea si tiparirea se va efectua de catre echipa de proiect utilizand resurse proprii precum si imprimanta A3 color achizitionata prin proiect
• Redactarea revistei si montarea filmului proiectului– de către colectivul de redacţie stabilite
• Mediatizarea şi difuzarea publicaţiei si a DVD-urilor – 400 de exemplare vor fi distribuite în judeţul Suceava (300 ex. in scolile si liceele vizate si 100 ex. In cadrul Conferintei Finale) prin intermediul echipei de proiect.
• Primul număr al revistei va conţine prezentarea şcolilor participante la proiect, a elevilor-voluntari şi a cadrelor didactice, publicarea rezultatelor discutiilor interactive din cadrul workshopurilor, precum si noi exemple de activitati de combatere a traficului de droguri, de persoane si crima organizata a migraţiei ilegale si infracţionalităţii transfrontaliere,realizate în strânsă colaborare între elevii-voluntari din cele trei ţări, cu sprijinul cadrelor didactice si a celor trei Asociati din cele trei tari participante.
• Editarea si publicarea acestei reviste se va face semestrial si dupa incheierea proiectului, de catre Lider de proiect/Solicitant, din fonduri proprii
• Editarea filmului ,realizarea montajului, mixajul sunetului se va face de catre echipa de proiect cu ajutorul elevilor -voluntari. Acesta va contine imagini, filmari din cadrul tuturor actiunilor desfasurate in proiect, in ordine cronologica, pentru a face cat mai vizibil activitatile si realizarile proiectului, in toate cele trei tari, Romania, Moldova ,Ucraina.
• 600 DVD-uri a filmului "Voluntariat Transfrontalier"
• Mediatizarea prin afişe, pliante şi fluturaşi


dot